reklamacije@medekoservis.hr   +385 (0)52 573 523

Djelatnosti i usluge

KALENDAR odvoza otpada u 2018. godini uz UPUTE za postupanje

UPUTE za postupanje s kantama i vrećama za otpad za domaćinstva i UPUTE za postupanje s posudama za otpad višestambenih zgrada uz KALENDAR odvoza otpada u 2018. godini nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Domaćinstva
Višestambene zgrade

Domaćinstva - Medulin
Višestambene zgrade - Medulin

 

KALENDAR odvoza otpada u 2017. godini uz UPUTE za postupanje

UPUTE za postupanje s kantama i vrećama za otpad za domaćinstva i UPUTE za postupanje s posudama za otpad višestambenih zgrada uz KALENDAR odvoza otpada u 2017. godini nalaze se u priloženom PDF dokumentu.

Domaćinstva
Višestambene zgrade

 

Selektivno prikupljanje otpada

Odvajanje otpada putem zelenih otoka
Odvojeno prikupljanje otpada putem tzv. zelenih otoka moguće je u naselju Medulin na ukupno 17 lokacija (kartu zelenih otoka možete pogledati klikom na ovaj link)
 

Odvajanje otpada po modelu "Od vrata do vrata"

U naseljima Vinkuran, Vintijan, Valbonaša, Pomer, Pješčana Uvala, Banjole s Volmama i Premantura odvajanje četiri vrste otpada od ostatnog miješanog komunalnog otpada obavljati će se na kućnim pragovima u okviru projekta skupljanja otpada po modelu "OD VRATA DO VRATA".

Mještani koji su stanari obiteljskih zgrada su zadužili komplet spremnika koji sadrži slijedeće:
- kantu od 120 l za miješani komunalni otpad koja je obilježena bar kodom i uključena u sustav elektroničkog praćenja,
- kantu od 120 l za otpadni papir i karton,
- vreće žute boje za otpadnu plastiku,
- vreće crne boje za otpadni metal,
- vreće zelene boje za otpadno staklo.

Odvajanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina i manjih veličina raznih vrsta otpada iz kućanstva kao što su: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, mobiteli, telefoni, fluorescentne i štedne žarulje i druga manja odbačena električna i elektronska oprema, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom i drugo.

Popis svih vrsta otpada koje se mogu odložiti i radno vrijeme navedeni su na mobilnoj jedinici.

Na području općine Medulin određeno je ukupno sedam lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da na svakoj lokaciji dvorište radi šest dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

Karte pozicija MRD-a po naseljima možete otvoriti klikom na nazive mjesta: Medulin, Pomer, Premantura, Banjole, Volme, Vinkuran i Pješčana Uvala.

 

Komunalni i krupni otpad

U sklopu svojih djelatnosti vršimo sakupljanje komunalnog i krupnog otpada na području cijele Općine Medulin.

OPĆI UVJETI ISPORUKE  MED EKO SERVIS

KRITERIJI ZA IZRAČUN NAKNADE ZA ODVOZ OTPADA FIZIČKE OSOBE

 

Uprava groblja

Vršimo održavanje čistoće groblja, te prodaju ukopnih mjesta i grobnica.

Cjenik naših usluga

Cjenik grobnih mjesta