Usluge i djelatnosti

KALENDAR odvoza otpada ZA IZNAJMLJIVAČE u 2021. godini uz UPUTE za postupanje

Upute i kalendar s rasporedom odvoza otpada na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku nalaze se u priloženim dokumentima.

Upute - hrvatski/talijanski (PDF)
Upute - engleski/njemački (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / Medulin (PDF)

KALENDAR odvoza otpada u 2021. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2021. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2021. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2021. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalaze se u priloženom PDF dokumentu.

Mobilno reciklažno dvorište u 2021. godini (PDF)

KALENDAR odvoza otpada u 2020. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2020. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2020. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2020. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalaze se u priloženom PDF dokumentu.

Mobilno reciklažno dvorište u 2020. godini (PDF)

Selektivno prikupljanje otpada

Odvajanje otpada po modelu "Od vrata do vrata"

U naseljima Vinkuran, Vintijan, Valbonaša, Pomer, Pješčana Uvala, Banjole s Volmama i Premantura odvajanje četiri vrste otpada od ostatnog miješanog komunalnog otpada obavljati će se na kućnim pragovima u okviru projekta skupljanja otpada po modelu "OD VRATA DO VRATA".

Mještani koji su stanari obiteljskih zgrada su zadužili komplet spremnika koji sadrži slijedeće:
- kantu od 120 l za miješani komunalni otpad koja je obilježena bar kodom i uključena u sustav elektroničkog praćenja,
- kantu od 120 l za otpadni papir i karton,
- vreće žute boje za otpadnu plastiku,
- vreće crne boje za otpadni metal,
- vreće zelene boje za otpadno staklo.

Odvajanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina i manjih veličina raznih vrsta otpada iz kućanstva kao što su: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, mobiteli, telefoni, fluorescentne i štedne žarulje i druga manja odbačena električna i elektronska oprema, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom i drugo.

Popis svih vrsta otpada koje se mogu odložiti i radno vrijeme navedeni su na mobilnoj jedinici.

Na području općine Medulin određeno je ukupno sedam lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da na svakoj lokaciji dvorište radi šest dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

Karte pozicija MRD-a po naseljima možete otvoriti klikom na nazive mjesta: Medulin, Pomer, Premantura, Banjole, Volme, Vinkuran i Pješčana Uvala.

Komunalni i krupni otpad

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Odluku možete pročitati u priloženom PDF dokumentu ovdje.

___________

U sklopu svojih djelatnosti vršimo sakupljanje komunalnog i krupnog otpada na području cijele Općine Medulin, a cjenik usluga možete POGLEDATI OVDJE.

Korisne informacije

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD možete odložiti kod koncesionara Metis d.d. u Puli i to pozivom na broj telefona 052 535 067 ili pozivanjem na broj drugih ovlaštenih koncesionara na broj telefona 0800 444 110.

OTPADNA VOZILA možete odložiti kod koncesionara Metis d.d. u Puli i to pozivom na broj telefona 052 535 067.

GRAĐEVNI OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST možete odložiti kod koncesionara Metis d.d. u Puli i to pozivom na broj telefona 052 535 067.

GRAĐEVINSKI OTPAD Kategorija građevinski otpad iz kućanstva odnosi se na otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik (primjerice beton, keramičke pločice, cigla, crijep). U reciklažnom dvorištu Kamik besplatno se mogu odložiti samo manje količine građevinskog otpada dovezenog osobnim vozilom u kantama ili prikolici. Sav ostali građevinski otpad građani i tvrtke mogu zbrinuti u Građevini za prihvat i oporabu inertnog građevinskog otpada "Vidrijan-Tivoli" u Puli.

Mjesto na kojemu se vrši PREUZIMANJE UGINULIH ŽIVOTINJA (kućnih ljubimaca) je veterinarska ambulanta Pula.

Uprava groblja

Vršimo održavanje čistoće groblja, te prodaju ukopnih mjesta i grobnica, a cjenik usluga možete POGLEDATI OVDJE.