Učestala pitanja

Tko je sve korisnik javne usluge?

Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

Kada nekretnina pripada u kategoriju nekretnine koja se trajno ne koristi i kako dokazati trajno nekorištenje nekretnine?

Smatra se da korisnik trajno ne koristi nekretninu ukoliko se nekretnina nije koristila uzastopno 12 mjeseci. Prihvatljivi dokaz trajnog nekorištenja nekretnine je kopija obračuna potrošnje električne energije ili obračuna vode iz kojih je razvidno da korisnik u razdoblju od jedne godine nije trošio električnu energiju ili vodu.

Nekretninu koristim povremeno (sezonski) . Da li postoji mogućnost samo sezonskog plaćanja usluge?

Ne. Članak 8. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Medulin propisano je da se korisnici usluge razvrstani u kategorije korisnika kućanstvo smatraju oni koji nekretninu koriste trajno ili povremeno u svrhu stanovanja (uključujući i vlasnike nekretnina za odmor). Budući da su svi spremnici čipirani korisnici koji povremeno koriste nekretninu (vikendaši)  će u periodu kada nekretninu ne koriste plaćati samo cijenu obvezne minimalne usluge ( fiksni dio koji ovisi o volumenu spremnika ), a dok će drugi dio cijene odnosno  cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada ( varijabilni dio) plaćati onda i za onoliko pražnjenja koliko ih zapravo bude bilo.

Kako ću odlučiti koja mi je veličina posude potrebna?

Svaki korisnik trebao bi racionalno i objektivno procijeniti koliko miješanog komunalnog otpada stvara. Preporučene posude su 80 litara za kućanstva sa do dvoje članova, od 120 litara za kućanstva sa troje ili četvero članova, a 240 litara za kućanstva sa pet ili više članova. Pritom svaki korisnik može jednom godišnje tražiti posudu druge veličine i tako se prilagoditi svojim potrebama ukoliko se promijeni broj članova kućanstva. Spremnici volumena manjeg od 120 litara  su u obliku vrećica (80 l i 60 l).

Što je kriterij obračuna količine otpada?

Kriterij obračuna količine otpada je volumen zaduženog spremnika i broj pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju od jednog mjeseca.

Kako će se vršiti obračun cijene odvoza miješanog komunalnog otpada?

Prva stavka obračuna je cijena obvezne minimalne javne usluge. Radi se zapravo o fiksnom dijelu računa, a ovisi o volumenu posude kojega je korisnik zadužio. Sljedeća je stavka cijena za količinu predanog otpada, a ovisi o broju odvoza u mjesecu. Med eko servis d.o.o. pruža uslugu odvoza otpada jednom tjedno u zimskom periodu i 2 puta tjedno u ljetnom periodu a svaki se odvoz evidentira i naplaćuje. Korisnik  ovom stavkom može upravljati i tako utjecati na ukupni iznos računa jer, ukoliko ne napuni posudu (i želi preskočiti odvoz), može smanjiti broj odvoza u obračunskom razdoblju. Posude su čipirane i Med eko servis d.o.o. evidentira samo stvarna pražnjenja posuda.

Primjer: korisnik svaki tjedan ostavlja posudu na javnoj površini gdje kamioni Med eko servis-a d.o.o. uobičajeno vrše pražnjenje. Ukoliko želi određeni tjedan preskočiti odvoz, korisnik može posudu zadržati kod kuće, u garaži i sl., a Med eko servis d.o.o. neće isprazniti posudu i naplatiti odvoz za taj tjedan. Na prve dvije stavke računa obračunava se PDV od 13%.

Kako će se raspodijeliti troškovi između stanara višestambene zgrade?

U načelu, višestambena zgrada je ona sa četiri ili više kućanstva. Ondje gdje postoje uvjeti stanari mogu čak i koristiti zasebne posude (primjerice, zgrade sa četiri stanova koje imaju dovoljno okućnice) ili stanari po dvoje kućanstva zajedno. Ipak, ohrabrujemo korisnike da se zajedno sa predstavnikom stanara dogovore oko zajedničkog rješenja. Med eko servis d.o.o. koristi prosječne količine prikupljenog otpada za procjenu potrebnog volumena posude za pojedinu zgradu i u skladu s tim preporučiti će volumen posude. Također, Med eko servis d.o.o. preporuča da se koeficijent udjela pojedinog kućanstva u zajedničkoj posudi računa udjelom broja stanara svakog domaćinstva u ukupnom broju stanara zgrade. U svakom slučaju, Med eko servis d.o.o. ponajprije sugerira zajednički dogovor stanara, a u tome će spremno pomoći. Gdje je moguće Med eko servis d.o.o. postavlja polupodzemne kontejnere za višestambene zgrade koji imaju mogućnost zaključavanja i mjerenja količine otpada te se na taj način odvoz otpada stvarno individualizira i za korisnike iz višestambenih zgrada.

Kako će se naplaćivati odvoz gospodarskim subjektima?

Gospodarski subjekti mogu birati između raspoloživih standardnih veličina spremnika odnosno kombinacije više spremnika. Te im se usluga odvoza miješanog komunalnog otpada naplaćuje sukladno važećem Cjeniku.

Otpad nastao obavljanjem  djelatnosti smatra se proizvodnim otpadom sukladno čl.4 t. 46 Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te navedenu vrstu otpada Med eko servis d.o.o., kao davatelj javne usluge, nije dužan sakupljati.

Ukoliko gospodarski subjekt želi sa Med eko servis-om d.o.o. dogovoriti uslugu sakupljanja i prijevoza neopasnog proizvodnog otpada to može učiniti sklapanjem zasebnog ugovora.

Kako pravilno puniti posude za miješani komunalni otpad?

Pravilno punjenje posuda za miješani komunalni otpad podrazumijeva da se otpad ne sabija u posudu, da se u posudu ne odlažu posebne i opasne kategorije otpada, pa tako i neadekvatne poput građevinskog otpada. Nije prihvatljivo posude napuniti izvan gabarita (primjerice, da se poklopac posude ne može zatvoriti ili da se višak otpada odlaže oko posude). U takvim slučajevima Med eko servis d.o.o. će naplatiti propisanu ugovornu kaznu sukladno čl.53 Odluke te se otpad koji nije odložen u propisanom spremniku neće odvesti.

Količinu miješanog otpada možemo smanjiti odvajanjem iskoristivog otpada, no kako da ga odvajamo?

Cjeloviti sustav zamišljen je tako da korisnici u obiteljskim kućama imaju posebne vlastite posude za odvajanje papira i kartona te namjenske vrećice za odvajanje plastične, staklene i metalne ambalaže,. Radi se o sustavu kojeg popularno nazivamo „od vrata do vrata“. Građani te posude i vrećice, kao ni odvoz, ne plaćaju. Zapravo, odvajanjem korisnog otpada smanjuju količinu miješanog komunalnog otpada i time sami sebi stvaraju preduvjete da osiguraju manje iznose računa za odvoz miješanog komunalnog otpada. Osim toga, korisnicima će biti omogućeno da zatraže kompostere ukoliko žele odvajati kompost. Spremnike za odvojene vrste otpada dozvoljeno je koristiti isključivo u svrhu predaje vrste otpada za koji je spremnik namjenjen.

Što je sa biootpadom?

Treba znati da nije sav otpad organskog podrijetla isti. Jedan dio može se kompostirati, dok za drugi dio to nije moguće (primjerice, ostaci hrane) i on se za sada zbrinjava zajedno sa miješanim komunalnim otpadom. Korisnici iz obiteljskih kuća mogu zatražiti kompostere, a za višestambene zgrade planiramo provođenje pilot projekt kojim želimo iznaći odgovarajući način kompostiranja i za takve korisnike. Svako pravilno kompostiranje je dobrodošlo.

Gdje odlagati glomazni otpad?

Glomazni otpad se besplatno može odložiti u reciklažnom dvorištu na adresi Kamik 36 (količina otpada po domaćinstvu je ograničena na 2 m3 godišnje).

Građanima na području Općine Medulin je omogućen i odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade putem kupona.

Kamo odložiti granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica?

Granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica ne spadaju u glomazni komunalni otpad. Prema komunalnom redu na javne površine kao i u spremnike za otpad zabranjeno je odlagati piljevinu, odrezano šiblje i granje te sav ostali zeleni otpad.

Navedena se vrsta otpada može besplatno zbrinuti vlastitim dovozom u reciklažna dvorišta (do 2 m3 godišnje). Korisnik usluge ima pravo i na odvoz s adrese jedanput godišnje.

Zbog čega se šalje Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada?

Izjava se šalje temeljem članka 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske i temeljem članka 47. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Medulin Izjava sadrži sve propisane podatke koji su potrebni kao osnova za utvrđivanje visine iznosa kojeg je korisnik dužan platiti za korištenje javne usluge.

Koji je rok za ispunjavanje Izjave?

Obrazac Izjave dostavlja se u dva istovjetna primjerka, koje je potrebno ispuniti te potpisati i vratiti u trgovačko društvo Med eko servis d.o.o. u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Vraćaju se oba ispunjena i potpisana primjerka, a Med eko servis d.o.o. će, kao davatelj javne usluge, također potpisati i ovjeriti oba obrasca te će jedan primjerak zadržati, a drugi vratiti korisniku.

Kako ispuniti Izjavu o načinu korištenja javne usluge?

Izjava sadrži stupac Prijedlog davatelja javne usluge u kojem su već ispunjeni podaci o korisniku i volumeni spremnika te stupac Očitovanje korisnika usluge, kojeg ispunjavaju korisnici. Ukoliko su podaci iz ispunjenog stupca točni, odnosno predstavljaju očitovanje korisnika, potrebno  je  u desni stupac staviti oznaku ,,x'', a ukoliko nisu, potrebno je navesti svoje očitovanje.

Koji otpad se može odvesti u reciklažno dvorište bez naknade , a koji će biti naplaćen ?

Davatelj usluge dužan je u reciklažnom dvorištu zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom otpadu nastalom u kućanstvu i to : problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni (glomazni) otpad.

Davatelj usluge naplaćuje, prema cjeniku, zaprimanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu od Korisnika usluge u količini većoj od 2 m3 u jednoj kalendarskoj godini.

U reciklažnom dvorištu Davatelj usluge dužan je zaprimiti od Korisnika usluge građevni otpad iz kućanstva naveden u Katalogu otpada po ,,građevni otpad iz kućanstva'' i to u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, a za količine veće od 200 kg Korisnici usluge plaćaju predaju građevinskog otpada prema cjeniku.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može zaprimati i otpad koji nije nastao na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište kao i otpad koji nije nastao u kućanstvu. Osoba koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom.